Δε. Απρ 19th, 2021

Προτάθηκε πρόγραμμα τηλεϊατρικής, αλλά ο Δήμαρχος δεν απάντησε…

Ο κ. Χρήστος Νίκας, με e- mail που έχει σταλεί κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση από 23 Μαρτίου 2020 στον δήμο ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ για θέματα τηλεϊατρικής και μέχρι σήμερα δεν έχει ενημερωθεί το δημοτικό συμβούλιο, αλλά ούτε έχει δοθεί κάποια απάντηση. Επίσης επισυνάπτεται πρόγραμμα που αφορά δήμους με πληθυσμό κάτω από 20,000 δημότες. Αναλυτικά επισημαίνεται:

Με αφορμη το Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020) – Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις, στο Άρθρο 17 περιλαμβάνεται το ειδικό Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής, για την υποστήριξη των κατοίκων δυσπρόσιτων περιοχών ορεινών και νησιωτικών Δήμων κάτω των είκοσι χιλιάδων, «Πρόληψη στο Σπίτι», το οποίο αποτελεί τμήμα της δημοτικής δομής «Βοήθεια στο Σπίτι».

Παρέχουμε:
Λύσεις προμήθειας του πάσης φύσεως απαιτούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διασύνδεσης τηλεϊατρικής, τη συλλογή και την ιατρική αξιολόγηση των εξετάσεων των ωφελούμενων του προγράμματος, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 17 παράγραφος 3 & 5.
Σας επισυνάπτουμε παρουσίαση και λύσεις που μπορείτε να αξιοποιήσετε. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και εύρεση λύσεων.

Άρθρο 17
Πρόγραμμα «Πρόληψη στο Σπίτι»
1.Για την υποστήριξη των κατοίκων δυσπρόσιτων περιοχών ορεινών δήμων και νησιωτικών δήμων κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων θεσπίζεται ειδικό πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής με τίτλο «Πρόληψη στο Σπίτι», το οποίο αποτελεί τμήμα της δημοτικής δομής «Βοήθεια στο Σπίτι». Με το πρόγραμμα αυτό είναι δυνατή αφενός η κατ’ οίκον διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων των κατοίκων των περιοχών αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και αφετέρου η αυτοματοποιημένη αποστολή των αποτελεσμάτων τους σε συμβεβλημένους ιατρούς, μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
2.Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα ειδικά προγράμματα των άρθρων 69 και 71 του ν. 4509/2017 (Α’ 201).
3.Για κάθε δήμο που εντάσσεται στο πρόγραμμα ο οικείος ΟΤΑ επιχορηγείται κατ’ έτος αποκλειστικά για την κάλυψη του προγράμματος με έως πενήντα χιλιάδες (50.000)ευρώ ανά πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους. Με το ποσό της επιχορήγησης καλύπτεται και το κόστος προμήθειας του πάσης φύσεως απαιτούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διασύνδεσης. Με την απόφαση ένταξης, δύναται να αναπροσαρμόζεται το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης, εφόσον το επιβάλλουν τοπικές δημογραφικές ιδιαιτερότητες. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
4.Το προσωπικό της δημοτικής δομής «Βοήθεια Στο Σπίτι» αναλαμβάνει την ομαλή εκτέλεση του παρόντος προγράμματος. Ο καθορισμός των ιατρικών εξετάσεων, η διαδικασία ενημέρωσης του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, οι προδιαγραφές του εξοπλισμού και η διαδικασία τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα του προγράμματος, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5.Κάθε εντασσόμενος στο πρόγραμμα δήμος, δύναται με απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου να συνάπτει για κάθε πέντε χιλιάδες (5.000) μόνιμους κατοίκους σύμβαση μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας κατόπιν δημόσιας προκήρυξης ύψους μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000)ευρώ κατ’ έτος με ιατρό για τη συλλογή και την ιατρική αξιολόγηση των εξετάσεων των ωφελούμενων του προγράμματος. Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος. Επίσης, ο οικείος δήμος δύναται να συνάπτει σύμβαση, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, με μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας, νοσοκομεία ή τοπικές μονάδες υγείας, εφόσον διαθέτουν την υποδομή και το προσωπικό για την αξιολόγηση των εξετάσεων.

Πρόγραμμα τηλεϊατρικής για τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία

Εν όψει της πανδημίας COVID-19 και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τουριστικός κλάδος, σας παραθέτω ολοκληρωμένη και άμεση λύση τηλεϊατρικής για όλα τα τουριστικά καταλύματα και λοιπές κατηγορίες τουρισμού (κρουαζιέρα, yachting κλπ.).

Κύριο μέλημά μας είναι η δημιουργία καινοτόμων λύσεων που παρέχουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα ιατρικής φροντίδας και ασφάλειας για τους ανθρώπους της τουριστικής βιομηχανίας σας και τους επισκέπτες στην Ελλάδα.

Η πρόταση μας αφορά όλα τα τουριστικά καταλύματα πανελλαδικά και πέραν της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας και πρωτοτυπίας που εχει, παρέχει αίσθημα ασφάλειας σε εκατομμύρια άτομα εισερχομένου και εγχώριου τουρισμού και ταυτόχρονα στην Ελλάδα, άλλη μια δραστική, άμεση και ανέξοδη λύση, εν όψει του COVID-19. Καμία άλλη χώρα δεν διαθέτει ενιαίο σύστημα τηλεϊατρικής σε καταλύματα τουρισμού που να αλληλοεπιδρά με ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς υγείας ταυτόχρονα.

Συνοπτικά διαθέτει τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονέκτημα

Ενυπόγραφη συγκατάθεση ασθενούς πριν την τηλεδιάγνωση – τηλεσυνεδρία.
Παρέχεται Ενυπόγραφος προέλεγχος συμπτωμάτων και ζωτικών πριν την άφιξη στην Ελλάδα και πριν την άφιξη στα τουριστικά καταλύματα.
Την αναλυτική καταγραφή του ιστορικού των ασθενών κατά την διάρκεια της τηλεσυνεδρίας.
Την Τακτική παρακολούθηση βάση πρωτοκόλλων σε συστηματική βάση ( ανά 2-3 μέρες ) και παρακολούθηση των πιθανών συμπτωμάτων.
Εφαρμόζονται τα πρωτοκόλλα για την διενέργεια πράξεων τηλεϊατρικής, σύμφωνα με τον ΑΤΑ (American Telemedicine Association) και την καταγραφή συμπτωμάτων του Π.Ο.Υ
Την χρήση μέσων επικοινωνίας που διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα και το απόρρητο της εξέτασης (κρυπτογραφημένο σύστημα τηλεδιάσκεψης)
Δε θεωρείται «πλανοδιακή» άσκηση της ιατρικής και συνεπώς δεν επισύρει κυρώσεις εφόσον οι τουρίστες και οι ασθενείς κατοικούν εκτός των ορίων του Ι.Σ, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής.
Η συνταγογράφηση σκευασμάτων είναι συμβατή με τις οδηγίες του ΕΟΠΥΥ και πραγματοποιείται μέσω του ΗΔΙΚΑ.
Εφαρμόζεται ο θεραπευτικός αλγόριθμος COVID-19, όπως ορίζει ο ΕΟΔΥ.
Την άμεση ενημέρωση της ξενοδοχειακής μονάδας και του ΕΟΔΥ σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος.
Την ανώνυμη αποτύπωση συμτωματων σε πραγματικό χρόνο (Real Time), σε διαδραστικό, θερμικό, κρυπτογραφημένο χάρτη, προς άμεση αξιοποίηση από τον ΕΟΔΥ και αρμόδιους φορείς για την έγκαιρη και έγκυρη επέμβαση, ενημέρωση και περιορισμό πιθανής διασποράς.
Την ενημέρωση, αλληλεπίδραση και παροχή ιατρικών πράξεων, τοπικών δημοσίων και ιδιωτικών παρόχων υγειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
Την Υποστήριξη από πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες ταξιδιωτικής ασφάλισης.
Την αμεσότητα της υλοποίησης και το αμελητέο Χαμηλό κόστος.
Στόχος του προγράμματος μας είναι η έγκαιρη πρόληψη και σωστή αξιολόγηση πιθανών κρουσμάτων COVID 19, ο έλεγχος και η αποτελεσματική διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων για τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19 τόσο στις ξενοδοχειακές μονάδες όσο και στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού yachting, κρουαζιέρες, camping και γενικά σε όλα τα τουριστικά καταλύματα της χώρας. Η πρόταση που παραθέτουμε αφορά έγκαιρη και έγκυρη καταγραφή, εντοπισμό και διάγνωση πιθανών κρουσμάτων COVID-19 ακόμα και μέσα από το δωμάτιο κάθε ξενοδοχείου ξεχωριστά αλληλοεπιδρώντας με ιδιωτικές και δημόσιες δομές υγειας με άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ, κάτω από ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου και αξιολόγησης.