Κυ. Ιαν 26th, 2020

Σχέδιο αίτησης για ρύθμιση οφειλών και επανυπολογισμό για λογαριασμούς νερού

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι ένα προσχέδιο για τους δημότες που επιθυμούν να κάνουν επανυπολογισμό και ρύθμιση οφειλών από λογαριασμούς νερού. Κάθε λογαριασμός προφανώς και είναι διαφορετικός. Υπάρχουν ξεχωριστές και ίσως και μοναδικές περιπτώσεις. Το κείμενο είναι γενικό, αλλά μπορεί να αποτελέσει βάση για την υποβολή αίτησης. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος απαντήσει, αφού προηγουμένως συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο. Στην περίπτωση άρνησης, ο δημότης μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Το κείμενο, σχέδιο αίτησης ρύθμισης και επανυπολογισμού λογαριασμών ύδρευσης έχει ως εξής:

Ζητώ τον επανυπολογισμό και ταυτόγχρονα και ρύθμιση του υπολοίπου της οφειλής που αναφέρεται ότι έχω, για τους εξής λόγους:
1. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην καταμέτρηση και έκδοση και παραλαβής των λογαριασμών ύδρευσης. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι “η πολύμηνη καθυστέρηση στην έκδοση των λογαριασμών, στερεί στην ουσία τη δυνατότητα του καταναλωτή να ελέγξει ή και να αντιπαραβάλει στοιχεία σχετικά με την ορθότητα των ενδείξεων, αλλά και να διερευνήσει άμεσα τα πιθανά αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στην καταγραφή κάποιας ανεξήγητα αυξημένης κατανάλωσης. Επιπλέον, πρόβλημα συνιστά και η μη έκδοση λογαριασμών σε τακτά χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται οφειλές των καταναλωτών και να καθίσταται αδύνατος ο οικονομικός προγραμματισμός τους. (Αρ. φακέλου 164249/2013 ∆ΕΥΑ Κέρκυρας 11 Αρ. φακέλου 155014/2012 ∆ήμος Σπάτων-Αρτέμιδος).
2. Παραμονές των δημοτικών εκλογών και το 2010 και το 2014 και το 2019 οι λογαριασμοί καθυστέρησαν να σταλούν στους δημότες επί 18μηνο, με αποτέλεσμα να συσσωρευθούν “πλασματικές καταναλώσεις” και στις τρεις περιόδους.
3. Η καταμέτρηση δεν γινόταν σε τακτικά χρονικά διαστήματα και όταν πραγματοποιούνταν εμφανίζονταν “φουσκωμένη κατανάλωση” με αποτέλεσμα οι δημότες – καταναλωτές, αντί να πληρώνουν με την κατώτερη τιμή να καλούνται να πληρώσουν με την ανώτερη.
4. Η ποιότητα του πόσιμου νερού δεν ήταν στα επιτρεπτά επίπεδα και αυτό αποδεικνύεται απο το γεγονός ότι τοποθετήθηκε Μονάδα Απονιτροποίησης στα Μέθανα και άλλες τέσσερις (4) στις γεωτρήσεις του Γαλατά.
5. Δεν υπήρξε ουδέποτε μελέτη για να βγει με ακρίβεια το κόστος της άντλησης και της διανομής σε συνάρτηση με την ποιότητα του πόσιμου για ανθρώπους νερό. Ουσιαστικά ο ∆ήμος αρνείται να τεκμηριώσει την ανταποδοτικότητα των τελών.
6. Μετά την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης ( ΔΕΥΑΡ)και με δεδομένο ότι πληρώθηκαν όλες οι δαπάνες, προέκυπταν απαιτήσεις περί τις 250.000 ευρώ από τους καταναλωτές. Το συμπέρασμα που εξάγεται αβίαστα είναι ότι η τιμή μονάδος κατανάλωσης ύδατος ήταν υπερτιμολογημένη, άρα δεν ήταν ανταποδοτικός ο προυπολογισμός της Δημοτικής Επιχείρησης.
7. Να αναφερθεί ότι στην επιστολή που απέστειλε ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων, δεν αναγράφεται το υδρόμετρο και η περίοδος που αναφέρεται η οφειλή, αλλά ούτε και οι προσαυξήσεις.
8. Απο την πρόσφατη ανακοίνωση του δημάρχου Σπ. Πολλάλη οι οφειλές των δημοτών στον τομέα της ύδρευσης ανέρχονται πλέον του 1.239.598,91 ευρώ, ενώ δεν αναφέρονται ότι υπάρχουν ανεξόφλητες δαπάνες για την κατανάλωση του πόσιμου νερού. Δεν μπορεί να γίνει κατανοητό, πως ενώ δεν υπάρχουν οφειλές, υπάρχουν απαιτήσεις από τους δημότες – καταναλωτές. Προφανώς δεν υπάρχουν τεκμήρια για τις ανταποδοτικές δαπάνες στον τομέα της ύδρευσης.
9. Υπάρχουν σημεία δωρεάν διανομής πόσιμου νερού σε διάφορες περιοχές του Δήμου ( βρύσες στην Τακτικούπολη, Μεταμόρφωση και αλλού που ο Δήμος δεν εισπράττει ούτε ένα ευρώ. Το κόστος αυτό επιβαρύνονται οι δημότες – καταναλωτές.
10. Ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου Τροιζηνίας -Μεθάνων, που εγκρίθηκε απο το δημοτικό συμβούλιο (αριθμός απόφασης 90/2012- 24.05.2012)) αναλυτικότερα αναφέρει:
α. Στο άρθρο 5:“η έκδοση του λογαριασμών κατανάλωσης νερού γίνεται κάθε τρεις μήνες”.
β. Στο άρθρο 6: “Ο καταναλωτής οφείλει να εξοφλεί εμπρόθεσμα το λογαριασμό. Σε περιπτώσεις μη πληρωμής απο τον υδρολήπτη δύο συνεχόμενων λογαριασμών τελών ύδρευσης ακολουθεί ειδοποίηση διακοπής παροχής στον επόμενο λογαριασμό. Αν περάσει αυτή άπρακτος, ακολουθεί τελική έγγραφη ειδοποίηση απο την υπηρεσία που καλεί τον καταναλωτή να εξοφλήσει ή να προβεί σε διακανονισμό για την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, με προθεσμία ενός μήνα. Αν περάσει και αυτή άπρακτος επιβάλλεται διακοπή της παροχής νερού άνευ άλλου τινός, έως εξόφλησης των λογαριασμών”. Στις περιπτώσεις του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων ουδέποτε εφαρμόσθηκε ο κανονισμός και για καμία ευθύνη δεν φέρουν οι δημότες – καταναλωτές.
11. Επίσης, στο άρθρο 14 αναφέρεται: “αίτηση διευθέτησης λογαριασμού λόγω βλάβης των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, έχουν δικαίωμα οι καταναλωτές να υποβάλλουν μόνο μία φορά για κάθε υδρομετρητή”.
Για τους λόγους που ανέφερα ζητώ τον επανυπολογισμό και ρύθμιση της οφειλής μου»