Σ.Αθανασίου: «Μη σύννομη η σημερινή σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου»

Με σημερινή του επιστολή προς τον Δήμαρχο Τροιζηνίας – Μεθάνων, την οποία κοινοποιεί και προς τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το Υπουργείο Εσωτερικών, ο δημοτικός σύμβουλος Σάββας Ν. Αθανασίου, επισημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει η σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με δεδομένο ότι δεν αναρτήθηκε η σχετική απόφαση ορισμού του προεδρείου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η επιστολή έχει ως εξής:
«Με την πρόσκληση υπ’ αρ. 5143/20-9-2019 (15/2019) καλούμαστε να συμμετάσχουμε σήμερα Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 , στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο αμφιθέατρο του Γυμνασίου Γαλατά.
Ωστόσο, να σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τον νόμο ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3861 της 8/13.7.2010 (ΦΕΚ Α ́ 112) που αφορά στην “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 4 Ισχύς των πράξεων” αναφέρονται τα εξής:
“1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.»
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α ́ 254)”.
Αναζητώντας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019, διαπίστωσα ότι δεν έχει αναρτηθεί. Κατά συνέπεια δεν ισχύει.
Επικοινoνώντας με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και με το υπουργείο Εσωτερικών με διαβεβαίωσαν ότι για να ισχύει μια απόφαση πρέπει να αναρτηθεί στο Διαδίκτυο και να έχει ΑΔΑ. Μάλιστα, ο ελεγκτής νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μου είπε ότι “ναι μεν ενέκρινε την νομιμότητα της απόφασης ( σύμφωνα με τον πρόσφατα τροποποιημένο νόμο) όμως, δεν εξέτασε την ισχύ της απόφασης”.
Δεν γνωρίζω τους λόγους που δεν αναρτήθηκε η απόφαση για την εκλογή του προεδρείου, όμως, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η πρόσκληση είναι άκυρη, άρα και η σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου.
Αναμένω την απάντηση σας στους εύλογους ισχυρισμούς μου. Παρακαλώ το έγγραφο αυτό να πρωτοκολληθεί και να δοθεί στους αρμόδιους.

Μέθανα 24.09.2019

Σάββας Ν. Αθανασίου»
Σ