Κυ. Ιούν 16th, 2019

Σ. Αθανασίου: «Ισχύει ή όχι ο «Κλεισθένης» κύριε Κ. Καραγιάννη;

ΣΑΒΒΑΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΑ

Κύριε Δήμαρχε,

Με την υπ’ αριθμόν 264/10 Απριλίου 2019 απόφαση σας, επί της ουσίας ανακηρύσσεται πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατά τον κ. Γεώργιο Καραγιάννη, κατόπιν ανεξαρτητοποίησης του προέδρου κ. Αναστασίου Λαδά, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον συνδυασμό στον οποίο είστε επικεφαλής. Η απόφαση σας, όπως αναφέρεται στην απόφαση, επικαλείται το άρθρο 79 του νόμου 3852/2010, ο οποίος έχει αντικατασταθεί από τον νόμο και ειδικότερα από το άρθρο 80 του νόμου 4555/2018 και ισχύει από 19/7/2018.
Κατά την ταπεινή μου γνώμη η απόφαση σας αυτή είναι άκυρη, δεδομένου ότι θεωρώ ότι ισχύει ο νόμος του “Κλεισθένη”. Επίσης, την θεωρώ επιπλέον άκυρη, δεδομένου ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί απόφαση – έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Πάντως, με την ευκαιρία να σας επισημάνω ότι δημοσιοποιήσατε την ανεξαρτητοποίηση του κ. Αναστασίου Λαδά και όχι την ανεξαρτητοποίηση τριών συμβούλων, του κ. Γεωργίου Αναγνωστόπουλου, του κ. Σπυρίδωνα Καρνέζη και της κυρίας Μαρίνας Μπακάλη. Λογικά θα έπρεπε να αναρτηθούν οι παραιτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ συνοδευόμενες με τις επιστολές με τις οποίες σας έχουν αποσταλεί. Η κοινωνία θα ήθελε να πληροφορηθεί για ποιούς λόγους 4 βασικοί συνεργάτες σας διαχώρισαν την θέση τους απο την παράταξή σας.
Επίσης, μου προξενεί κατάπληξη, που στην απόφαση σας δεν υπάρχει γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, για το θέμα αυτό.
Σας παραθέτω τον κωδικοποιημένο κείμενο του ισχύοντος νόμου που αφορά στην λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 79
Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 80 ΝΟΜΟΣ 4555/2018 και ισχύει από 19/7/2018
1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγεται, με ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο σύμβουλος ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς, που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, με τη διαδικασία της παραγράφου 2.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 67 ΝΟΜΟΣ 4604/2019 και ισχύει από 26/3/2019
2. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δημοτικής περιόδου, το συμβούλιο της κοινότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον Πρόεδρό του, ύστερα από πρόσκληση του πρώτου, μεταξύ των εκλεγέντων συμβούλων του μεγαλύτερου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού, κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στην απόφαση του δικαστηρίου περί ανακήρυξης του συνδυασμού. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε ένα από τα μέλη του συμβουλίου ή σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου. Κατά τη συνεδρίαση, οι σύμβουλοι, με μυστική ψηφοφορία, επιλέγουν για το αξίωμα του Πρόεδρου του συμβουλίου κοινότητας, το σύμβουλο της προτίμησής τους, ανάμεσα στον πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, σύμβουλο του πρώτου κατά σειρά εκλογής συνδυασμού και τον πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, σύμβουλο του δεύτερου συνδυασμού. Κάθε μέλος του συμβουλίου έχει δικαίωμα να επιλέξει έναν μόνο υποψήφιο. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συμβουλίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 89. Αν μετά από τρεις ψηφοφορίες οι υποψήφιοι λάβουν τον ίδιο αριθμό ψήφων, διεξάγεται κλήρωση μεταξύ τους.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 67 ΝΟΜΟΣ 4604/2019 και ισχύει από 26/3/2019
3. Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί μέλος του συμβουλίου της κοινότητας, που ορίζεται από αυτόν, ως αναπληρωτής του.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 80 ΝΟΜΟΣ 4555/2018 και ισχύει από 19/7/2018
4. Τα μέλη του συμβουλίου της κοινότητας μπορούν, με γραπτή δήλωσή τους προς τον δήμαρχο, να ανεξαρτητοποιηθούν από το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης του προέδρου, αυτός εκπίπτει από το αξίωμά του και εφαρμόζεται η διαδικασία της επόμενης παραγράφου.
Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 80 ΝΟΜΟΣ 4555/2018 και ισχύει από 19/7/2018

5. Αν η θέση του Προέδρου του συμβουλίου της κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκλογής των παραγράφων 1 έως και 4, μεταξύ του επόμενου σε σταυρούς προτίμησης συμβούλου από το συνδυασμό του προέδρου και του πρώτου συμβούλου σε σταυρούς προτίμησης από τον συνδυασμό που έλαβε μέρος στη διαδικασία εκλογής προέδρου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 67 ΝΟΜΟΣ 4604/2019 και ισχύει από 26/3/2019

6. Στον πρόεδρο συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων χορηγούνται από το δήμο έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.
Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 80 ΝΟΜΟΣ 4555/2018 και ισχύει από 19/7/2018